WEEKLY TOP 10 Affiliates

1Sidra Khan₹21385
2Hinza Khan₹19693
3Sabnam Parveen₹18775
4Shlok Awasthi₹10780
5Simran Shaikh₹9405
6Gulafshan Khatoon₹7855
7Afreen Begum₹5950
8Husna Taj₹5155
9Faizan Ali₹5005
10Mohd Hamza₹4603

MONTHLY TOP 10 Affiliates

1Hinza Khan₹62602
2Mohd Hamza₹46291
3Shlok Awasthi₹43655
4Sidra Khan₹42644
5Sahil srivastava₹33040
6Sabnam Parveen₹29885
7Faizan Ali₹20475
8Gulafshan Khatoon₹18565
9Simran Shaikh₹15760
10Muskan Khatoon₹6770